SHAMBAR

PANCETA, JAMÓN SERRANO, YUCA Y TRIGOS ANDINO.